قصه_جنوب (۴۴ تصویر)

شیدایی
۶

شیدایی

تنهایی

تنهایی

بیوگرافی نویسنده وشاعرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام
۳

بیوگرافی نویسنده وشاعرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام

عنوان قطعه حقیقت

عنوان قطعه حقیقت

شرابِ لبهایِ تو
۵

شرابِ لبهایِ تو

وداع
۱

وداع

واژه ها محمدعلی دهقان کروکی
۶

واژه ها محمدعلی دهقان کروکی

میوه ممنوعه محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

میوه ممنوعه محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

چشمانت میکده روحِ منند
۳

چشمانت میکده روحِ منند

ناب ترین حس

ناب ترین حس

عنوان واژه ها
۷

عنوان واژه ها

تصویرنویسنده وشاعر معاصرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام
۶

تصویرنویسنده وشاعر معاصرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام

ارزش انسانیت
۱

ارزش انسانیت

گامهای زندگی

گامهای زندگی

گامهای زندگی
۲

گامهای زندگی

چه تراژدی غم انگیزیست عشق یکطرفه
۲

چه تراژدی غم انگیزیست عشق یکطرفه

دردِ نبودنت

دردِ نبودنت

لیاقتِ عشق
۷

لیاقتِ عشق

digikala