قسم_جلاله (۵ تصویر)

‍ ‍ . #قسم_جلاله !!:چقدر زود فراموش کردی #دکتر ؟همین چند وقت...

‍ ‍ . #قسم_جلاله !!:چقدر زود فراموش کردی #دکتر ؟همین چند وقت...

دیروز 3 بار قسم جلاله خوردن در دفاع از صحبتهای دروغامروز سکو...

دیروز 3 بار قسم جلاله خوردن در دفاع از صحبتهای دروغامروز سکو...

#علی‌اکبر_صالحی رئیس #سازمان_انرژی_اتمی #دولت_روحانی دیروز د...
۸

#علی‌اکبر_صالحی رئیس #سازمان_انرژی_اتمی #دولت_روحانی دیروز د...

#علی‌اکبر_صالحی رئیس #سازمان_انرژی_اتمی #دولت_روحانی دیروز د...
۱

#علی‌اکبر_صالحی رئیس #سازمان_انرژی_اتمی #دولت_روحانی دیروز د...

#علی‌اکبر_صالحی رئیس #سازمان_انرژی_اتمی #دولت_روحانی دیروز د...
۸

#علی‌اکبر_صالحی رئیس #سازمان_انرژی_اتمی #دولت_روحانی دیروز د...