قسمت_چهارم (۸۴ تصویر)

#احتضار#قسمت_چهارمباورم نمیشد اینجا رسیدم، حالا اما فرصت فکر...
۲

#احتضار#قسمت_چهارمباورم نمیشد اینجا رسیدم، حالا اما فرصت فکر...

#تلفن#قسمت_چهارممن محو لبخندش بودم که رو صورتش خشک شده بود و...
۱۳

#تلفن#قسمت_چهارممن محو لبخندش بودم که رو صورتش خشک شده بود و...

:exclamation_question_mark: ️اگر امر به معروف کردین و به شما...

:exclamation_question_mark: ️اگر امر به معروف کردین و به شما...

#از_کدام_سو#داستانی_تربیتی#قسمت_چهارماو هم می رود سراغ تلفن ...

#از_کدام_سو#داستانی_تربیتی#قسمت_چهارماو هم می رود سراغ تلفن ...

#جبهه_اقدام  •●❥  ❥●•#قسمت_چهارمکم کم داشت افشین و حرفاش یاد...
۱

#جبهه_اقدام  •●❥  ❥●•#قسمت_چهارمکم کم داشت افشین و حرفاش یاد...

#قسمت_چهارم:bug:وقتی یاد میگیره خودش و برعکس کنه و تو دوربین...
۱

#قسمت_چهارم:bug:وقتی یاد میگیره خودش و برعکس کنه و تو دوربین...

●○• :rose: نـــ:black_nib:ــون وَ  الْــــقَــلَــم :rose:#آ...
۱

●○• :rose: نـــ:black_nib:ــون وَ الْــــقَــلَــم :rose:#آ...

●○• :rose: نـــ:black_nib:ــون وَ  الْــــقَــلَــم :rose:#آ...
۴

●○• :rose: نـــ:black_nib:ــون وَ الْــــقَــلَــم :rose:#آ...

●○• :rose: نـــ:black_nib:ــون وَ  الْــــقَــلَــم :rose:۱#...

●○• :rose: نـــ:black_nib:ــون وَ الْــــقَــلَــم :rose:۱#...

●○• :rose: نـــ:black_nib:ــون وَ  الْــــقَــلَــم :rose:#آ...

●○• :rose: نـــ:black_nib:ــون وَ الْــــقَــلَــم :rose:#آ...

:rose:معرفے فرمانده #شهید_مهدے_نوروزے:rose::small_blue_diamo...

:rose:معرفے فرمانده #شهید_مهدے_نوروزے:rose::small_blue_diamo...

:rose:معرفی شهید سید حسن موسوی:rose::small_orange_diamond:تر...
۱

:rose:معرفی شهید سید حسن موسوی:rose::small_orange_diamond:تر...

:palm_tree: بســـم ربـــ الــحــیــدر:palm_tree:﷽#بمناسبت_شه...

:palm_tree: بســـم ربـــ الــحــیــدر:palm_tree:﷽#بمناسبت_شه...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین :fallen_leaf:فصل اول:seedling:ب...

:rose:زندگینامه #شهید_حاج_ابراهیم_همّت :rose::small_orange_d...
۲

:rose:زندگینامه #شهید_حاج_ابراهیم_همّت :rose::small_orange_d...