قربانی_کردن (۲ تصویر)

بندگی کن تاکه سلطانت کنندتن رها کن تا همه جانت کنندسر بنه در...
۱

بندگی کن تاکه سلطانت کنندتن رها کن تا همه جانت کنندسر بنه در...

خوشا آنان که با حق آشنایندمطیع محض فرمان خدایندچو ابراهیم اس...
۱

خوشا آنان که با حق آشنایندمطیع محض فرمان خدایندچو ابراهیم اس...