قرارگاه_پاسخ_به_شبهات_و_شایعات (۲ تصویر)

:down-pointing_red_triangle:مشکل آمریکا در ایران حضور یک "اب...

:down-pointing_red_triangle:مشکل آمریکا در ایران حضور یک "اب...

:white_heavy_check_mark: همچنان دروغ و فریب احساسات مردم !!!...

:white_heavy_check_mark: همچنان دروغ و فریب احساسات مردم !!!...