قدر_و_منزلت_شب_قدر (۱ تصویر)

قدر شب قدر را بدانیم تا بر قدر و منزلت خویش بیفزاییم . _____...
۱۰

قدر شب قدر را بدانیم تا بر قدر و منزلت خویش بیفزاییم . _____...

digikala