قدرتمندترین (۶ تصویر)

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:white_heavy_check_mark:  امام خامنه ای فرمودند :چیزی که #قد...

:white_heavy_check_mark: امام خامنه ای فرمودند :چیزی که #قد...

:white_heavy_check_mark: امام خامنه ای فرمودند :چیزی که #قدر...

:white_heavy_check_mark: امام خامنه ای فرمودند :چیزی که #قدر...

:white_heavy_check_mark:مقام معظم رهبری [چیزی که #قدرتمندتری...
۱

:white_heavy_check_mark:مقام معظم رهبری [چیزی که #قدرتمندتری...

هلیکوپتر CH-53K به نام پادشاه نریان که قادر است مسافتی به طو...

هلیکوپتر CH-53K به نام پادشاه نریان که قادر است مسافتی به طو...