قتلعام (۲ تصویر)

🔶 مسئولین محترم! #مسافران_نوروزی را #جریمه_نقدی کنید.. ببینی...

🔶 مسئولین محترم! #مسافران_نوروزی را #جریمه_نقدی کنید.. ببینی...

:triangular_flag_on_post:  #بیان_خماش این #فرشته کوچولویی که...
۲

:triangular_flag_on_post: #بیان_خماش این #فرشته کوچولویی که...