قاری (۵۸ تصویر)

#خدا. #الله. #قران. #قاری. #تلاوت. #قرائت. #دلنشین. #ارامش. ...
۱

#خدا. #الله. #قران. #قاری. #تلاوت. #قرائت. #دلنشین. #ارامش. ...

#خدا  #الله. #قران. #قاری  #تلاوت. #قرائت. #عبدالباسط #عشق #...

#خدا #الله. #قران. #قاری #تلاوت. #قرائت. #عبدالباسط #عشق #...

فرازی از سوره مبارکه عنکبوت. مرحوم استاد عبدالباسط#قران  #تل...
۲

فرازی از سوره مبارکه عنکبوت. مرحوم استاد عبدالباسط#قران #تل...

قصه ادم و حوا در قران#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. #...
۱۷

قصه ادم و حوا در قران#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. #...

#خدا. #پروردگار. #الله. #پیامبر. #اهلبیت. #صلوات. #قران. #قا...
۲

#خدا. #پروردگار. #الله. #پیامبر. #اهلبیت. #صلوات. #قران. #قا...

#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. #تلاوت. #یوسف. #پیامبر...
۱۰

#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. #تلاوت. #یوسف. #پیامبر...

تلاوت زیبا. ممدوح عامر#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. ...
۹

تلاوت زیبا. ممدوح عامر#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. ...

#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #تلاوت. #قاری #تکست_خاص #عشق ...

#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #تلاوت. #قاری #تکست_خاص #عشق ...

#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. #تلاوت. #دلنشین. #اسما...
۳

#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. #تلاوت. #دلنشین. #اسما...

تلاوت بسیار زیبا. مرحوم استاد عبدالباسط#خدا. #الله. #قران. #...
۱

تلاوت بسیار زیبا. مرحوم استاد عبدالباسط#خدا. #الله. #قران. #...

یکی دیگر از معجزات قران#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری....
۴

یکی دیگر از معجزات قران#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری....

#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. #تلاوت #عشق #عاشقانه #...

#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. #تلاوت #عشق #عاشقانه #...

#خدا. #پروردگار. #الله. #پیامبر. #بانوان. #زنان. #خانمها. #ق...

#خدا. #پروردگار. #الله. #پیامبر. #بانوان. #زنان. #خانمها. #ق...

فرازی از سوره مبارکه حج. استاد مصطفی اسماعیل#خدا. #الله. #پی...
۱

فرازی از سوره مبارکه حج. استاد مصطفی اسماعیل#خدا. #الله. #پی...

#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. #تلاوت. #عبدالباسط. #د...
۳

#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. #تلاوت. #عبدالباسط. #د...

استاد مصطفی غلوش#خدا. #پروردگار. #الله. #پیامبر. #قران. #قار...
۴

استاد مصطفی غلوش#خدا. #پروردگار. #الله. #پیامبر. #قران. #قار...

شیخ احمد صالح#خدا. #الله. #پروردگار. #قران. #قاری. #تلاوت. #...

شیخ احمد صالح#خدا. #الله. #پروردگار. #قران. #قاری. #تلاوت. #...

تلاوت زیبا جواد فروغی#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. #...
۱

تلاوت زیبا جواد فروغی#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. #...

استاد محمد اللیثی#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. #تلاو...

استاد محمد اللیثی#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #قاری. #تلاو...

تلاوت زیبا. استاد احمد نعینع#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #...

تلاوت زیبا. استاد احمد نعینع#خدا. #پروردگار. #الله. #قران. #...