فهمیدی (۸ تصویر)

همه چیت مال منه چشات،لبات،نفسات،خنده هات ،بغلت ،جسمت،روحت .....

همه چیت مال منه چشات،لبات،نفسات،خنده هات ،بغلت ،جسمت،روحت .....

همه چیت مال منه چشات،لبات،نفسات،خنده هات ،بغلت ،جسمت،روحت .....
۶۹

همه چیت مال منه چشات،لبات،نفسات،خنده هات ،بغلت ،جسمت،روحت .....

همه چیت مال منه چشات،لبات،نفسات،خنده هات ،بغلت ،جسمت،روحت .....

همه چیت مال منه چشات،لبات،نفسات،خنده هات ،بغلت ،جسمت،روحت .....

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

.وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی ....

.وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی ....

:lower_left_ballpoint_pen: #هیچوقتی #فهمیدی یک #احمقیاز اون ...
۵

:lower_left_ballpoint_pen: #هیچوقتی #فهمیدی یک #احمقیاز اون ...

#فهمیدی ؟#نمیر #poemfarsifacts

#فهمیدی ؟#نمیر #poemfarsifacts