فقیران (۳ تصویر)

هر چیزی کلیدی دارد و کلید بهشت، دوست داشتن بینوایان و #فقیرا...
۳

هر چیزی کلیدی دارد و کلید بهشت، دوست داشتن بینوایان و #فقیرا...

#خداوندا چگونه #استجابت میکنی این حجم عظیم #دعا را ؟مگر آنکه...

#خداوندا چگونه #استجابت میکنی این حجم عظیم #دعا را ؟مگر آنکه...

نامه تاثیر گذار فرزند یکی از کشته شدگان #حادثه_منی.انا لله و...
۶

نامه تاثیر گذار فرزند یکی از کشته شدگان #حادثه_منی.انا لله و...