فقر_و_تظاهر_به_فقر (۱ تصویر)

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :أَروی أَنَّ اللهَ تَبارَکَ وَ ت...

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :أَروی أَنَّ اللهَ تَبارَکَ وَ ت...