فــــراوانی (۱ تصویر)

#هر_روز_یک_آیه_قرآن بگو ناپاک و پاک مانند کافر و مؤمنمعصیت و...

#هر_روز_یک_آیه_قرآن بگو ناپاک و پاک مانند کافر و مؤمنمعصیت و...