فصد (۳۶ تصویر)

:tear-off_calendar:  #تقویم_نجومی_اسلامی_جمعهنهم اسفند ۱۳۹۸ ...

:tear-off_calendar: #تقویم_نجومی_اسلامی_جمعهنهم اسفند ۱۳۹۸ ...

:calendar:  #تقویم_اسلامی_نجومی_دوشنبه۲۸ بهمن ۱۳۹۸ هجری شمسی...
۱

:calendar: #تقویم_اسلامی_نجومی_دوشنبه۲۸ بهمن ۱۳۹۸ هجری شمسی...

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...

:calendar: #تقویم_نجومی_اسلامی_شنبه۲۶ بهمن ۱۳۹۸ هجری شمسی۲۰ ...

:calendar: #تقویم_نجومی_اسلامی_شنبه۲۶ بهمن ۱۳۹۸ هجری شمسی۲۰ ...

:calendar: #تقویم_نجومی_اسلامی_شنبه۲۶ بهمن ۱۳۹۸ هجری شمسی۲۰ ...
۸

:calendar: #تقویم_نجومی_اسلامی_شنبه۲۶ بهمن ۱۳۹۸ هجری شمسی۲۰ ...

:calendar: #تقویم_نجومی_اسلامی_شنبه۱۹ بهمن ۱۳۹۸ هجری شمسی۱۳ ...
۳

:calendar: #تقویم_نجومی_اسلامی_شنبه۱۹ بهمن ۱۳۹۸ هجری شمسی۱۳ ...

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومیامروز  پنجشنبه۱۷ بهمن  ۱...

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومیامروز پنجشنبه۱۷ بهمن ۱...

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...

:eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_pointing_back...
۴

:eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_pointing_back...

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...
۳

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...

تقویم نجومی:eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_po...
۶

تقویم نجومی:eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_po...

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...
۲

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...

:large_red_circle: چرا با طب ایرانی اسلامی مخالفت می کنند؟ :...
۲

:large_red_circle: چرا با طب ایرانی اسلامی مخالفت می کنند؟ :...

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...
۷

تقویم نجومی :eight_pointed_black_star:️ یکشنبه :white_left_p...

:leftwards_black_arrow:️اولین و پرطرفدارترین مجموعه کانال ها...

:leftwards_black_arrow:️اولین و پرطرفدارترین مجموعه کانال ها...

:white_down_pointing_backhand_index::white_down_pointing_bac...
۲

:white_down_pointing_backhand_index::white_down_pointing_bac...