فشار_به_رهبری (۱ تصویر)

#سید_محمد_خاتمی :باورکنید نقطه #فشار_به_رهبری همین جاست !!!چ...
۲

#سید_محمد_خاتمی :باورکنید نقطه #فشار_به_رهبری همین جاست !!!چ...