فسخ_معامله (۸ تصویر)

📚 شرط واقولی💠 سؤال: گاهی در قراردادهای #بیع، شرط می شود که ا...

📚 شرط واقولی💠 سؤال: گاهی در قراردادهای #بیع، شرط می شود که ا...

#خرید #فروش #بیع #مبایعه #مبیع #معامله #فسخ #خریدار #فروشنده...

#خرید #فروش #بیع #مبایعه #مبیع #معامله #فسخ #خریدار #فروشنده...

#خرید #فروش #بیع #مبیع #معامله #خرید_و_فروش #خریدار #فروشنده...

#خرید #فروش #بیع #مبیع #معامله #خرید_و_فروش #خریدار #فروشنده...

:heavy_check_mark:اگر کسی طبق #قرارداد_فروش، مثلا #خانه یا #...
۲

:heavy_check_mark:اگر کسی طبق #قرارداد_فروش، مثلا #خانه یا #...

در #خرید_و_فروشی که به صورت #بیع_شرط انجام گرفته، اگر در مدت...

در #خرید_و_فروشی که به صورت #بیع_شرط انجام گرفته، اگر در مدت...

:small_blue_diamond:️در #خرید_و_فروش، طرفین می توانند #شرط ک...

:small_blue_diamond:️در #خرید_و_فروش، طرفین می توانند #شرط ک...

:large_red_circle:#خیار در #قرارداد به معنی اختیار است.:larg...

:large_red_circle:#خیار در #قرارداد به معنی اختیار است.:larg...

#خیار_غبن  #اختیار  #قانون_مدنی  #معامله  #فسخ  #فسخ_معامله ...

#خیار_غبن #اختیار #قانون_مدنی #معامله #فسخ #فسخ_معامله ...