فریدون_مشیری (۱۹۶۲ تصویر)

جهان آرام و جان آرام زمان در خواب بی فرجامخوش آن خوابی که بی...

جهان آرام و جان آرام زمان در خواب بی فرجامخوش آن خوابی که بی...

شوق دیدار تو... لبریز شد از جام وجودم...شدم آن عاشق دیوانه ک...

شوق دیدار تو... لبریز شد از جام وجودم...شدم آن عاشق دیوانه ک...

نه غزل نوشته بودم نه ترانه ای سرودمکه به حرمت سکوتم، تو به د...

نه غزل نوشته بودم نه ترانه ای سرودمکه به حرمت سکوتم، تو به د...

من ندیدم خوشتر از جادوی توای سکوت، ای مادر فریادها!#فریدون_م...

من ندیدم خوشتر از جادوی توای سکوت، ای مادر فریادها!#فریدون_م...

بشر دوباره به جنگل پناه خواهد بردبه کوه خواهد زدبه غار خواهد...

بشر دوباره به جنگل پناه خواهد بردبه کوه خواهد زدبه غار خواهد...

#ناز_چشم_تو گفته بودی که چرا؛ محو تماشای منی؟!آن چنان مات، ک...

#ناز_چشم_تو گفته بودی که چرا؛ محو تماشای منی؟!آن چنان مات، ک...

دلی میخوامت...

دلی میخوامت...

ای چشـمِ سیاهآه ای چشـم سیاهآتـش بودینگاه پنداشتمت !! #فریدو...
۱

ای چشـمِ سیاهآه ای چشـم سیاهآتـش بودینگاه پنداشتمت !! #فریدو...

نرسد دست تمنا چون به دامان شمامی‌توان چشم دلی دوخت به ایوان ...
۱۸

نرسد دست تمنا چون به دامان شمامی‌توان چشم دلی دوخت به ایوان ...

درون سینه آهی سرد دارمرخی پژمرده رنگی زرد دارمندانم عاشقم، م...
۳

درون سینه آهی سرد دارمرخی پژمرده رنگی زرد دارمندانم عاشقم، م...

سیه چشمی به کار عشق استادمرا درس محبت یاد می‌دادمرا از یاد ب...

سیه چشمی به کار عشق استادمرا درس محبت یاد می‌دادمرا از یاد ب...

چون صبا در مزرع سبز فلکبال در بال کبوتر داشتنحشمت و جاه سلیم...

چون صبا در مزرع سبز فلکبال در بال کبوتر داشتنحشمت و جاه سلیم...

صب وخورشید
۱

صب وخورشید

☀️ به نام آن که شادی وخوشبختی و «زن» را آفریدخدایــاآفتـاب ا...

☀️ به نام آن که شادی وخوشبختی و «زن» را آفریدخدایــاآفتـاب ا...

به خنده گفتی تنها نبینمت!گفتم: غمِ تو مانده و شب هایِ بی کرا...

به خنده گفتی تنها نبینمت!گفتم: غمِ تو مانده و شب هایِ بی کرا...

گفته بودیکه چرا محو تماشای منی؟!و آنچنان مات،که یکدم مژه بره...
۲

گفته بودیکه چرا محو تماشای منی؟!و آنچنان مات،که یکدم مژه بره...

ای سرنوشت! از تو کجا می‌توان گریختمن راه آشیان خود از یاد بر...

ای سرنوشت! از تو کجا می‌توان گریختمن راه آشیان خود از یاد بر...

مرا می‌خواستی، تا شاعری را،ببینی روز و شب دیوانه‌ی خویشمرا م...
۶

مرا می‌خواستی، تا شاعری را،ببینی روز و شب دیوانه‌ی خویشمرا م...

ای ستاره، ای ستارهء غریب!ما اگر ز خاطر خدا نرفته‌ایمپس چرا ب...
۳

ای ستاره، ای ستارهء غریب!ما اگر ز خاطر خدا نرفته‌ایمپس چرا ب...