فداییان (۴ تصویر)

رهبر اگر فرمان دهد غسل شهادت میکنم #فداییان رهبر

رهبر اگر فرمان دهد غسل شهادت میکنم #فداییان رهبر

اقا جان مگر اینکه شما حرف دل مارا بزنید#فداییان

اقا جان مگر اینکه شما حرف دل مارا بزنید#فداییان

#فداییان رهبر

#فداییان رهبر

راه شهدا ادامه دارد ...#ما_اهل_کوفه_نیستیم#فداییان رهبریم#شه...
۱

راه شهدا ادامه دارد ...#ما_اهل_کوفه_نیستیم#فداییان رهبریم#شه...