غمگینم (۱۴۰ تصویر)

i never let you alone

i never let you alone

.گفت تو مقصری!هروقت خواست بودی، هر وقت نخواست بودی، تو هميشه...
۱۴

.گفت تو مقصری!هروقت خواست بودی، هر وقت نخواست بودی، تو هميشه...