غلامرضا_افشردی (۱ تصویر)

#کلام_شهید #شهید_حسن_باقری #غلامرضا_افشردی #نیروی_پای_کار #ن...

#کلام_شهید #شهید_حسن_باقری #غلامرضا_افشردی #نیروی_پای_کار #ن...