غلامحسین_توسلی (۳ تصویر)

خبر دارید... ...هنوز که هنوز است #حمید_باکری از #عملیات فاتح...
۲

خبر دارید... ...هنوز که هنوز است #حمید_باکری از #عملیات فاتح...

خبر دارید... ...هنوز که هنوز است #حمید_باکری از #عملیات فاتح...
۱

خبر دارید... ...هنوز که هنوز است #حمید_باکری از #عملیات فاتح...

خبر دارید... ...هنوز که هنوز است #حمید_باکری از #عملیات فاتح...
۳

خبر دارید... ...هنوز که هنوز است #حمید_باکری از #عملیات فاتح...