غزاله_دلفانی (۳ تصویر)

یادتان هست؟!آن وقت‌ها که کسی بلند بلند حرف میزد یا شروع به ن...

یادتان هست؟!آن وقت‌ها که کسی بلند بلند حرف میزد یا شروع به ن...

‌یادتان هست؟!آن وقت‌ها که کسی بلند بلند حرف میزد یا شروع به ...

‌یادتان هست؟!آن وقت‌ها که کسی بلند بلند حرف میزد یا شروع به ...

چه فرقی میکند طرفدار کدام تیم باشم،وقتی با داشتنت،قهرمان تما...
۱

چه فرقی میکند طرفدار کدام تیم باشم،وقتی با داشتنت،قهرمان تما...