عینک‌ (۱ تصویر)

از #امروز به بعد #هرگز #عینک‌#دودی نخواهم زد،شاید #ابرها کنا...
۱

از #امروز به بعد #هرگز #عینک‌#دودی نخواهم زد،شاید #ابرها کنا...