عیلام (۹ تصویر)

#ایلام #عیلام #سومریان #سومر #سومری #بین_النهرین#ایران_باستا...
۲

#ایلام #عیلام #سومریان #سومر #سومری #بین_النهرین#ایران_باستا...

:memo:سامی.عیلامی.عربیسام  نام یکی از پسران نوح است . پدرش پ...
۴

:memo:سامی.عیلامی.عربیسام  نام یکی از پسران نوح است . پدرش پ...

:memo:سامی.عیلامی.عربیبعدها نوادگان سام صاحب تمدنهای بزرگی ش...
۱

:memo:سامی.عیلامی.عربیبعدها نوادگان سام صاحب تمدنهای بزرگی ش...

#قوم_لر
#مفرغ
 سر تبر مفرغی ، هنر #عیلام باستان /۴۰۰۰ سال پی...

#قوم_لر #مفرغ سر تبر مفرغی ، هنر #عیلام باستان /۴۰۰۰ سال پی...