عکسنوشته_های_پاییز (۲ تصویر)

دوقدم مانده که پاییز به یغما بروداینهمه رنگ قشنگ‌ از کف دنیا...

دوقدم مانده که پاییز به یغما بروداینهمه رنگ قشنگ‌ از کف دنیا...

دوقدم مانده که پاییز به یغما برود اینهمه رنگ قشنگ‌ از کف دنی...

دوقدم مانده که پاییز به یغما برود اینهمه رنگ قشنگ‌ از کف دنی...