عهد_با_امام (۱ تصویر)

#عهد_با_امام#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند: إنَّ لِکُلِّ إمامٍ ...
۰

#عهد_با_امام#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند: إنَّ لِکُلِّ إمامٍ ...