عمان_به_جای_خوزستان (۱ تصویر)

بااینکه مردم #خوزستان طی هفته گذشته با مشکلات زیادی مواجه شد...

بااینکه مردم #خوزستان طی هفته گذشته با مشکلات زیادی مواجه شد...