علے (۴۰ تصویر)

نازد بہ خودش خدا کہ #حیدر دارددریاے فضائلے مطهر دارد🌸🍃همتاے ...

نازد بہ خودش خدا کہ #حیدر دارددریاے فضائلے مطهر دارد🌸🍃همتاے ...

این نکتہ را به اهل جهان گوشزد کنیدتنها #علے امیر جهان است و ...

این نکتہ را به اهل جهان گوشزد کنیدتنها #علے امیر جهان است و ...

دیگر تمام شد...مرغ از قفس پرید،ندا داد جبرئیل...اینک‌ شما و ...
۳

دیگر تمام شد...مرغ از قفس پرید،ندا داد جبرئیل...اینک‌ شما و ...

قرار بود بہ پاے #علے پیر بشوے...ولے نہ در هجدہ سالگے...
۴

قرار بود بہ پاے #علے پیر بشوے...ولے نہ در هجدہ سالگے...

:rose:امروز #نبے هم بہ علے مےبالد:beating_heart:تاروز ابـدنا...
۴

:rose:امروز #نبے هم بہ علے مےبالد:beating_heart:تاروز ابـدنا...

#فقط.بہ.عشــــق.علـــے #علے شد جـانشین فخر خلقت #محمد با #عل...
۷

#فقط.بہ.عشــــق.علـــے #علے شد جـانشین فخر خلقت #محمد با #عل...

مانده چند روز دگر آید بہ پایان انتظاردر #غدیر_خم بگویم این س...
۷

مانده چند روز دگر آید بہ پایان انتظاردر #غدیر_خم بگویم این س...

:revolving_hearts: #آقاجاننگاه رحمتت بر ماست، مے دانم کہ مے ...

:revolving_hearts: #آقاجاننگاه رحمتت بر ماست، مے دانم کہ مے ...

#یا_مظهرالعجایباسطوره‌ے صبرُ ڪوهِ درد اسٺ #علےدر نیمہ‌ے شب ڪ...

#یا_مظهرالعجایباسطوره‌ے صبرُ ڪوهِ درد اسٺ #علےدر نیمہ‌ے شب ڪ...

#یـــــاعــــلـےبگـــــو :small_orange_diamond:شهــدا صدایت ...

#یـــــاعــــلـےبگـــــو :small_orange_diamond:شهــدا صدایت ...

:bouquet:بر شادے #پیغمبر و #زهرا صلوات:bouquet:بر آینہ ے #عل...

:bouquet:بر شادے #پیغمبر و #زهرا صلوات:bouquet:بر آینہ ے #عل...

#علے باشــ فاطمه اتـ میشومـ لباسهاے رنگارنگــــــــ براے تو!...

#علے باشــ فاطمه اتـ میشومـ لباسهاے رنگارنگــــــــ براے تو!...

:rose: نـــ:black_nib:ــون وَ  الْــــقَــلَــم :rose:#آیه_ه...

:rose: نـــ:black_nib:ــون وَ الْــــقَــلَــم :rose:#آیه_ه...

قرار بود بہ پاے #علے پیر بشوے...ولے نہ در هجدہ سالگے...•● @A...

قرار بود بہ پاے #علے پیر بشوے...ولے نہ در هجدہ سالگے...•● @A...

.. . { مَهْدیا :crescent_moon:}  ':bust_in_silhouette:' ما ه...
۱۲

.. . { مَهْدیا :crescent_moon:} ':bust_in_silhouette:' ما ه...