علی_عباسپور (۱۲ تصویر)

شنیدم رد می شویهزار تکه شدم،سر تمام خیابان ها...#علی_عباسپور...

شنیدم رد می شویهزار تکه شدم،سر تمام خیابان ها...#علی_عباسپور...

نیستیو پشت این کلمهچه جای خوبی‌ستبرای گریه کردن ... #علی_عبا...

نیستیو پشت این کلمهچه جای خوبی‌ستبرای گریه کردن ... #علی_عبا...

http://dl.vaiomusic.org/dl4/Music/1/Mialad%20Rastad%20%E2%80...

http://dl.vaiomusic.org/dl4/Music/1/Mialad%20Rastad%20%E2%80...

#سدرکورد #سد_رکورد #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلاد_راستاد...
۲

#سدرکورد #سد_رکورد #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلاد_راستاد...

#سدرکورد #سد_رکورد #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلاد_راستاد...
۱

#سدرکورد #سد_رکورد #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلاد_راستاد...

آه ای شیطان فرشتهلعنتی نازنینموی خود بر شانه میریزی کنی ناز ...

آه ای شیطان فرشتهلعنتی نازنینموی خود بر شانه میریزی کنی ناز ...

ولی بعد رفتنت بدون علیت بی جونه... #شاهبانو #علی #عباسپور #ع...

ولی بعد رفتنت بدون علیت بی جونه... #شاهبانو #علی #عباسپور #ع...

.این ثانیه هارو بغل کن و پاییزو بکش رو خودت.. مثل یه پتویا ب...
۱

.این ثانیه هارو بغل کن و پاییزو بکش رو خودت.. مثل یه پتویا ب...

.این ثانیه هارو بغل کن و پاییزو بکش رو خودت.. مثل یه پتویا ب...

.این ثانیه هارو بغل کن و پاییزو بکش رو خودت.. مثل یه پتویا ب...

شنیدم رد می شویهزار تکه شدم،سر تمام خیابان ها...#علی_عباسپور
۷

شنیدم رد می شویهزار تکه شدم،سر تمام خیابان ها...#علی_عباسپور

شنیدم رد می شویهزار تکه شدم،سر تمام خیابان ها...#علی_عباسپور...

شنیدم رد می شویهزار تکه شدم،سر تمام خیابان ها...#علی_عباسپور...