علی_دقیق (۳ تصویر)

#دلنوشته دختر شهید مدافع حرم #علی_دقیق«اگر در صحراے حلب گلے ...
۱

#دلنوشته دختر شهید مدافع حرم #علی_دقیق«اگر در صحراے حلب گلے ...

من از تمام صبح هایمفقط همانی را به یاد دارمکه تو در آغوش منل...
۳

من از تمام صبح هایمفقط همانی را به یاد دارمکه تو در آغوش منل...