علی_بن_حسین (۳ تصویر)

محبوبِ قلوبِ #مومنین یا #سجاد یا سیِّـدِ کُلِّ #ساجدین یا #س...
۱

محبوبِ قلوبِ #مومنین یا #سجاد یا سیِّـدِ کُلِّ #ساجدین یا #س...

خدا امشب ولیّش را ولی دادجمالی منجلی نوری جلی دادحسین بن علی...
۵

خدا امشب ولیّش را ولی دادجمالی منجلی نوری جلی دادحسین بن علی...