عقیم (۸ تصویر)

دروغگویی_ضد_تشیع_امام_جواد_فرزند_امام_رضا🤔 #پرسش❔شبهه ای را ...

دروغگویی_ضد_تشیع_امام_جواد_فرزند_امام_رضا🤔 #پرسش❔شبهه ای را ...

از چه طریقی محصولات #تراریخته را به خوردمان میدهند؟لطفا دقت ...

از چه طریقی محصولات #تراریخته را به خوردمان میدهند؟لطفا دقت ...

#عدم_استجابت_دعا#پرسش:white_question_mark_ornament:حضرت زینب...

#عدم_استجابت_دعا#پرسش:white_question_mark_ornament:حضرت زینب...

:large_blue_circle: چرا یک کشور #پیشرفت میکند و دیگری #فقیر ...
۱

:large_blue_circle: چرا یک کشور #پیشرفت میکند و دیگری #فقیر ...

:no_entry:️ حقیقتی که مردم باید درباره #واکسن های جدید بدانن...

:no_entry:️ حقیقتی که مردم باید درباره #واکسن های جدید بدانن...

#مهدی_علیه_السلام_و_علمای_اهل_سنت#پرسش:white_question_mark_o...

#مهدی_علیه_السلام_و_علمای_اهل_سنت#پرسش:white_question_mark_o...

#اسلام میفرماید #طلا_برای_مردحرام است.آیا دلیلی هم دارد؟:hea...

#اسلام میفرماید #طلا_برای_مردحرام است.آیا دلیلی هم دارد؟:hea...

.تو این مملکت دو دسته  آدم داریم،که لیدر های اونا،هدایت جریا...
۳

.تو این مملکت دو دسته آدم داریم،که لیدر های اونا،هدایت جریا...