عشقمون‌ارزش‌داره (۱ تصویر)

#چه‌قدرگفتم#عشقمون‌ارزش‌داره#به‌خودم‌گفتم‌باید‌برم‌از‌کنارت#...

#چه‌قدرگفتم#عشقمون‌ارزش‌داره#به‌خودم‌گفتم‌باید‌برم‌از‌کنارت#...