عشقت_پاک_باشه_میرسی (۱ تصویر)

گاهی دلم به هوای کسی می رود که نیست :frowning_face_with_open...
۰

گاهی دلم به هوای کسی می رود که نیست :frowning_face_with_open...