عروســی (۴ تصویر)

به وقت دورهمی #عروســی

به وقت دورهمی #عروســی

خـانومی؟هـوم؟منـو #نگاه کن تا بـگمنمیخـوامچـرا #آخه؟#خجـالت ...
۲۳

خـانومی؟هـوم؟منـو #نگاه کن تا بـگمنمیخـوامچـرا #آخه؟#خجـالت ...

خـانومی؟
هـوم؟
منـو #نگاه کن تا بـگم
نمیخـوام
چـرا #آخه؟
#خج...
۳

خـانومی؟ هـوم؟ منـو #نگاه کن تا بـگم نمیخـوام چـرا #آخه؟ #خج...

خـانومی؟هـوم؟منـو #نگاه کن تا بـگمنمیخـوامچـرا #آخه؟#خجـالت ...
۱

خـانومی؟هـوم؟منـو #نگاه کن تا بـگمنمیخـوامچـرا #آخه؟#خجـالت ...