عرفان_نظر_آهاری (۲۳ تصویر)

گفت: اندوهت را بتکانجهان منتظرت نمی‌ماند تا حالت خوب شود. جه...
۷

گفت: اندوهت را بتکانجهان منتظرت نمی‌ماند تا حالت خوب شود. جه...

پيش از آنكه پاييز آخرين پنجره ات را از من بگيرد، پيش از آنكه...

پيش از آنكه پاييز آخرين پنجره ات را از من بگيرد، پيش از آنكه...

آدمها ؟؟؟

آدمها ؟؟؟

♥️🌿زنان و درختان چقدر بهم شبیه اند!هر دو ریشه دارند و برگ و ...

♥️🌿زنان و درختان چقدر بهم شبیه اند!هر دو ریشه دارند و برگ و ...

اردیبهشت رازی را به من گفت که من با شما در میانش می گذارم ؛ ...

اردیبهشت رازی را به من گفت که من با شما در میانش می گذارم ؛ ...

دوست داشتنت!دوست داشتنت وظیفه‌ام که نبود، فریضه‌ام بودبه جا ...

دوست داشتنت!دوست داشتنت وظیفه‌ام که نبود، فریضه‌ام بودبه جا ...

دوست داشتنت!دوست داشتنت وظیفه‌ام که نبود، فریضه‌ام بودبه جا ...
۸

دوست داشتنت!دوست داشتنت وظیفه‌ام که نبود، فریضه‌ام بودبه جا ...

:rose:حستونو تو چند کلمه بگین:rose:کپشن:white_down_pointing_...
۳

:rose:حستونو تو چند کلمه بگین:rose:کپشن:white_down_pointing_...

...:speaking_head_in_silhouette:بهار باش!بهار اتفاقی نیست که...
۲

...:speaking_head_in_silhouette:بهار باش!بهار اتفاقی نیست که...

این که مدام به سینه ات می کوبد، قلب نیست؛ ماهی کوچکی ست که د...

این که مدام به سینه ات می کوبد، قلب نیست؛ ماهی کوچکی ست که د...

دوست داشتنت!دوست داشتنت وظیفه‌ام که نبود، فریضه‌ام بودبه جا ...

دوست داشتنت!دوست داشتنت وظیفه‌ام که نبود، فریضه‌ام بودبه جا ...

زنان و درختان چقدر بهم شبیه اندهر دو ریشه دارند و برگ و بار ...
۸

زنان و درختان چقدر بهم شبیه اندهر دو ریشه دارند و برگ و بار ...

گفتند: چهل‌ شب‌ حیاط‌ خانه‌ات‌ را آب‌ و جارو کن. شب‌ چهلمین،...

گفتند: چهل‌ شب‌ حیاط‌ خانه‌ات‌ را آب‌ و جارو کن. شب‌ چهلمین،...

هزار و یک اسم داری و من از آن همه اسم «لطیف» را دوست تر دارم...
۲

هزار و یک اسم داری و من از آن همه اسم «لطیف» را دوست تر دارم...

زنان و درختان چقدر بهم شبیه اند!هر دو ریشه دارند و برگ و بار...
۱

زنان و درختان چقدر بهم شبیه اند!هر دو ریشه دارند و برگ و بار...

"تو" صبح باش ...!من تمام شب های تاریخ راتاب می آورم ...!#عرف...
۱

"تو" صبح باش ...!من تمام شب های تاریخ راتاب می آورم ...!#عرف...

این که مدام در سینه ات می کوبد،قلب نیست،ماهی کوچکی است که دا...
۲

این که مدام در سینه ات می کوبد،قلب نیست،ماهی کوچکی است که دا...

قالی بزرگی است زندگی...هرهزارسال یک بار فرشته ها قالی جهان ر...

قالی بزرگی است زندگی...هرهزارسال یک بار فرشته ها قالی جهان ر...

قالی بزرگی است زندگی...هرهزارسال یک بار فرشته ها قالی جهان ر...

قالی بزرگی است زندگی...هرهزارسال یک بار فرشته ها قالی جهان ر...

digikala