عبـــاس (۱ تصویر)

هـــرڪس ڪه تــو را شنـــاختــــ
جـــاݩ را چـــه ڪنــد
فـــرز...

هـــرڪس ڪه تــو را شنـــاختــــ جـــاݩ را چـــه ڪنــد فـــرز...