عالمانه_طلبه_گرام (۵ تصویر)

شب ها که برای تهجد و نماز شب به پا می خاست، ابتدا در بسترش م...

شب ها که برای تهجد و نماز شب به پا می خاست، ابتدا در بسترش م...

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...
۲

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...

برگی ناب از #تاریخ_انقلابتصویری نادر، ازحضرت امام خمینی (ره)...
۱

برگی ناب از #تاریخ_انقلابتصویری نادر، ازحضرت امام خمینی (ره)...