عاقلان (۸ تصویر)

↩ خلاصه سعی میکنم نکات لازمه رو عرض کنم ؛🍀 مقدمتاً اشاره کنم...

↩ خلاصه سعی میکنم نکات لازمه رو عرض کنم ؛🍀 مقدمتاً اشاره کنم...

ذره ذره نور حق را جلوه گاهی دیگر است یک به یک بر وحدت ذاتش گ...

ذره ذره نور حق را جلوه گاهی دیگر است یک به یک بر وحدت ذاتش گ...

یقین دارم روزی #عاقلان هم دست به کارهای #احمقانه ای خواهند ز...

یقین دارم روزی #عاقلان هم دست به کارهای #احمقانه ای خواهند ز...

#عاقلان از میان #ابلهان به تعالی می رسند | شهریار جمالی کاپک...

#عاقلان از میان #ابلهان به تعالی می رسند | شهریار جمالی کاپک...

#اشکـــهای_گــرم_ما_و_آهــهای_ســرد_ماکس نداند کز کجا آید مگ...

#اشکـــهای_گــرم_ما_و_آهــهای_ســرد_ماکس نداند کز کجا آید مگ...

#شکایت_از_عقلیکی از مسائلی که در #ادبیات ما نمایان است، مسئل...
۱

#شکایت_از_عقلیکی از مسائلی که در #ادبیات ما نمایان است، مسئل...