عاقبت_بخیر_شوید (۷ تصویر)

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر صبح یعنی درود و سلامی که بوی زندگی م...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر صبح یعنی درود و سلامی که بوی زندگی م...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر با طلوع خورشید ،صبح در نهایت طراوت ق...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر با طلوع خورشید ،صبح در نهایت طراوت ق...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر"صبح" یعنی بوی #گل_محبوبه_شب که سراسر...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر"صبح" یعنی بوی #گل_محبوبه_شب که سراسر...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر همه می‌گویند: #روز_خوبی_داشته_باشید ...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر همه می‌گویند: #روز_خوبی_داشته_باشید ...

از همین #صبح_زیبااز این پرندگانی که #رقصان_آواز_میخوانند ،از...

از همین #صبح_زیبااز این پرندگانی که #رقصان_آواز_میخوانند ،از...

به نام آن#خداوندی که #نور است#رحیم است و #کریم است و #غفور ا...
۲

به نام آن#خداوندی که #نور است#رحیم است و #کریم است و #غفور ا...

حتی در شکم #نهنگ هم #امیدی وجود داشتهنگامی که #یونس_ع #خدا ر...

حتی در شکم #نهنگ هم #امیدی وجود داشتهنگامی که #یونس_ع #خدا ر...