عاشق_شهادتیم (۱ تصویر)

دقایقی #حرف_حساب_دلدرد دارد دویدن و نرسیدن که دویدن ما درجا ...
۲

دقایقی #حرف_حساب_دلدرد دارد دویدن و نرسیدن که دویدن ما درجا ...