عارفانه_طلبه_گرام (۶ تصویر)

شب ها که برای تهجد و نماز شب به پا می خاست، ابتدا در بسترش م...

شب ها که برای تهجد و نماز شب به پا می خاست، ابتدا در بسترش م...

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...
۲

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...

نماز اول وقت حتی وسط میدان جنگروحانی گروهان و تعدادی از رزمن...

نماز اول وقت حتی وسط میدان جنگروحانی گروهان و تعدادی از رزمن...

عبادتهای متفاوت طلبگی!عبادت، همیشه نماز و روزه یا اشک و مناج...
۲

عبادتهای متفاوت طلبگی!عبادت، همیشه نماز و روزه یا اشک و مناج...