طوری (۹۷ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#طوری زندگی کن که،دشمنانت از افتادنت هم بترسندکاری کن بدانند...

#طوری زندگی کن که،دشمنانت از افتادنت هم بترسندکاری کن بدانند...

بعد از کات شدنِ یه رابطه چیکار کنیم؟•همه فک میکنن انتقام و ت...
۱

بعد از کات شدنِ یه رابطه چیکار کنیم؟•همه فک میکنن انتقام و ت...

#من آرام #دوستت خواهم داشت ...#طوری که خودت هم از این علاقه ...

#من آرام #دوستت خواهم داشت ...#طوری که خودت هم از این علاقه ...

#من آرام #دوستت خواهم داشت ...#طوری که خودت هم از این علاقه ...

#من آرام #دوستت خواهم داشت ...#طوری که خودت هم از این علاقه ...

#من آرام #دوستت خواهم داشت ...#طوری که خودت هم از این علاقه ...

#من آرام #دوستت خواهم داشت ...#طوری که خودت هم از این علاقه ...

#من آرام #دوستت خواهم داشت ...#طوری که خودت هم از این علاقه ...

#من آرام #دوستت خواهم داشت ...#طوری که خودت هم از این علاقه ...

#من آرام #دوستت خواهم داشت ...#طوری که خودت هم از این علاقه ...
۱۶

#من آرام #دوستت خواهم داشت ...#طوری که خودت هم از این علاقه ...

#محکم‌تر بغلم کن#طوری که غصه#جا نشود در #من !
۲۳

#محکم‌تر بغلم کن#طوری که غصه#جا نشود در #من !

#طوری در دلت می نشینم#که کسی به غیر من#جا نشود.................
۷۵

#طوری در دلت می نشینم#که کسی به غیر من#جا نشود.................

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

[•:rainbow: :unicorn_face: :sparkles:•]#فاز_سنگین#شاخ#لایک#د...

digikala