طعم_زیبای_شهادت (۵ تصویر)

:cherry_blossom:قبر، قبر استو مائیم که آرامش یا عذاب را وارد...

:cherry_blossom:قبر، قبر استو مائیم که آرامش یا عذاب را وارد...

شهادت پایان نیست آغاز است#طعم_زیبای_شهادت#اگر_شهید_نشویم_میم...

شهادت پایان نیست آغاز است#طعم_زیبای_شهادت#اگر_شهید_نشویم_میم...

شهادت پایان نیست آغاز است#طعم_زیبای_شهادت#اگر_شهید_نشویم_میم...
۲

شهادت پایان نیست آغاز است#طعم_زیبای_شهادت#اگر_شهید_نشویم_میم...

.قبر، قبر استو مائیم که آرامش یا عذاب را وارد قبر میکنیمو چه...
۲

.قبر، قبر استو مائیم که آرامش یا عذاب را وارد قبر میکنیمو چه...

قبر، قبر استو مائیم که آرامش یا عذاب را وارد قبر میکنیمو چه ...
۱

قبر، قبر استو مائیم که آرامش یا عذاب را وارد قبر میکنیمو چه ...