طرفین_دعوا (۱ تصویر)

#گزارش_اصلاحی چیست؟#سازشی است که #طرفین_دعوا در #دادگاه انجا...

#گزارش_اصلاحی چیست؟#سازشی است که #طرفین_دعوا در #دادگاه انجا...