طبیعی_باش (۱ تصویر)

کسی که هیپ هاپ گوش میده لازم 
نداره که براش ظاهر خودش رو هم ...
۱۱

کسی که هیپ هاپ گوش میده لازم نداره که براش ظاهر خودش رو هم ...