طالع (۶۱ تصویر)

#طالع بینی❤️👋🏻✨فرشته😇💙:فروردین،اردیبهشت،شهریوراذر،تیرشیطان😈💜...
۹

#طالع بینی❤️👋🏻✨فرشته😇💙:فروردین،اردیبهشت،شهریوراذر،تیرشیطان😈💜...

من البدایه وگلی #غیرک لاگی         #طالع #یخبل علیک فراگی :n...
۲

من البدایه وگلی #غیرک لاگی #طالع #یخبل علیک فراگی :n...

ترین های متولد هر ماه چیا و کیا هستن؟:hugging_face: #ماه #طا...
۳۹

ترین های متولد هر ماه چیا و کیا هستن؟:hugging_face: #ماه #طا...

:small_orange_diamond:ای #سهی_قامت_گلبوی #صنوبر بر ما#سایه_س...
۰

:small_orange_diamond:ای #سهی_قامت_گلبوی #صنوبر بر ما#سایه_س...

اول #عشق تو «لَن» بود نمیدانستمآخرش هم «ابَداً» بود نمیدانست...
۳

اول #عشق تو «لَن» بود نمیدانستمآخرش هم «ابَداً» بود نمیدانست...

اول #عشق تو «لَن» بود نمیدانستمآخرش هم «ابَداً» بود نمیدانست...
۰

اول #عشق تو «لَن» بود نمیدانستمآخرش هم «ابَداً» بود نمیدانست...

#طالع.بینی
۳

#طالع.بینی

#طالع.بینی
۸

#طالع.بینی

#طالع.بینی
۴

#طالع.بینی

#طالع.بینی
۲

#طالع.بینی

#طالع.بینی
۱

#طالع.بینی

#طالع.بینی
۷

#طالع.بینی

یک لحظه چشم دوخت به فنجان خالی امآرام وسرد گفت:که در #طالع ش...
۰

یک لحظه چشم دوخت به فنجان خالی امآرام وسرد گفت:که در #طالع ش...

#طالع بینی اسم#حرف ع
۲۰

#طالع بینی اسم#حرف ع

#طالع بینی اسم#حرف ن
۱۲

#طالع بینی اسم#حرف ن

#طالع بینی اسم#حرف د
۰

#طالع بینی اسم#حرف د

#طالع بینی اسم#حرف هـ
۲

#طالع بینی اسم#حرف هـ

#طالع بینی اسم#حرف ی
۰

#طالع بینی اسم#حرف ی

#طالع بینی اسم#حرف ج
۰

#طالع بینی اسم#حرف ج

#طالع بینی اسم#حرف ز
۳

#طالع بینی اسم#حرف ز