طاق_نصرت (۲ تصویر)

۲۵ آذر ۱۳۰۴ روز به سلطنت نشستن رضاخانرضا دوزاری، رضا شصت تیر...

۲۵ آذر ۱۳۰۴ روز به سلطنت نشستن رضاخانرضا دوزاری، رضا شصت تیر...

بدون عشق آدم مرده ای است که به مرخصی آمده، کاغذی با چند تاری...

بدون عشق آدم مرده ای است که به مرخصی آمده، کاغذی با چند تاری...