ضربان_عشق (۱۰ تصویر)

...حس خوب..اون موقعی که بری خودتو یه گوشه ای گم کنی اما یکی ...
۱

...حس خوب..اون موقعی که بری خودتو یه گوشه ای گم کنی اما یکی ...

...و عشقاگر با حضور همین روزمره گی هاعشق بماند !عشق است ...:...
۱

...و عشقاگر با حضور همین روزمره گی هاعشق بماند !عشق است ...:...

...در زندگی ، حتی اگر بدانی یک نفر ،با بودنِ تو ، راحت تر نف...
۱

...در زندگی ، حتی اگر بدانی یک نفر ،با بودنِ تو ، راحت تر نف...

...ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽﺳﺎﻋﺖِ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯽﯾ...

...ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽﺳﺎﻋﺖِ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯽﯾ...

...سر چهارراه منتظر کسی بودم که یه ماشین کنارم ترمز کرد و شی...

...سر چهارراه منتظر کسی بودم که یه ماشین کنارم ترمز کرد و شی...

...باید یک روزتصمیم بگیری کسی را بیش از خودت دوست داشته باشی...

...باید یک روزتصمیم بگیری کسی را بیش از خودت دوست داشته باشی...

...ایمان داشته باش که قشنگترین عشقنگاه مهربان خداوند به بندگ...
۱

...ایمان داشته باش که قشنگترین عشقنگاه مهربان خداوند به بندگ...

...هر زنی دوست دارد معشوقه ی مردی باشد که خط به خط معنایش کن...
۱

...هر زنی دوست دارد معشوقه ی مردی باشد که خط به خط معنایش کن...

...هر کسی که قدم به زندگی شما می گذارد، یک معلم است حتی اگر ...

...هر کسی که قدم به زندگی شما می گذارد، یک معلم است حتی اگر ...

...خوشبختیاز نگاهِ هرکسی، معنایی متفاوت دارد.اما از نظر منآد...
۱

...خوشبختیاز نگاهِ هرکسی، معنایی متفاوت دارد.اما از نظر منآد...