صیدی‌تهرانی (۱ تصویر)

#رهبرانه:two_hearts: #درمانِ‌دل‌ما‌نشود‌جز‌به‌تبسم #عشاقِ‌تو...
۹

#رهبرانه:two_hearts: #درمانِ‌دل‌ما‌نشود‌جز‌به‌تبسم #عشاقِ‌تو...